По отношение на уеб сайта www.reservation.tools и/или всеки подсайт и/или асоцииран домейн на www. reservation.tools (“сайтът”).

 

Обща информация

 

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ (“УСЛОВИЯТА”) ВНИМАТЕЛНО. ВЛИЗАЙКИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ САЙТ И/ИЛИ ВСЯКА ОТ НАШИТЕ УСЛУГИ (КАКТО СА ДЕФИНИРАНИ ПО-ДОЛУ), ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩИЯ ТЕКСТ И НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ И/ИЛИ НАШИТЕ УСЛУГИ.

 

Определения

 

“Ние”/”Нас/”Нашия”/”Reservation.tools” означава Резервейшън ЕООД (ЕИК/БУЛСТАТ: 203865762) със седалище, адрес на управление, адрес за упражняване на дейността и кореспонденция: Тинтява 15,

гр. София. Контакти: E-mail: sales@reservation.tools, телефон: +359 2 495 0888.

“Вие”/”Вас”/Вашите”/”Потребител” означава потребителят на сайта и/или ползвателят на “услугите” (както са дефинирани по-долу).

“Услуги” представлява всички услуги, предлагани от Reservation.tools на или през сайта, които се изразяват в създаване на потребителски профил и използване на софтуер за управление на резервации, включително и управление на клиентски контакти;

 

“Права на интелектуална собственост” означават всички придобити, съществуващи, условни или бъдещи авторски права, всички други права от типа на авторските и всички други права, независимо дали са регистрирани или не, включително, но не само, търговска марка, домейн, ноу-хау, дизайн, патенти и всички други сходни права, които биха могли да бъдат притежавани от отделни лица, компании, корпорации или други юридически лица в настоящия или бъдещ момент, за които ние в настоящия момент или всеки друг момент след датата на настоящите условия можем да имаме права по силата или в преследване на приложимите законови разпоредби.

 

Предварителни условия

 

Ние имаме право да преразглеждаме и изменяме настоящите условия и/или услугите в съответствие с пазарните условия, влияещи на нашия бизнес, промените в технологиите, методите за плащане, приложимите законови разпоредби и регулаторни изисквания и промени във възможностите на нашата система и по всяка друга причина по наше усмотрение. Посещението на сайта от ваша страна след извършването на промените, представлява съгласие с тях. Препоръчваме ви да преглеждане настоящите условия редовно, за да бъдете информирани относно подобни изменения.

 

Вие имате право да използвате нашия сайт и/или нашите услуги (независимо каква е целта на ползване), ако се съгласите да спазвате всички приложими закони и настоящите условия (които представляват правно обвързващи условия за ползването на услугите на Reservation.tools от ваша страна), както и с нашата „Политика за поверителност“. Някои конкретни услуги биха изисквали допълнителни условия на ползване. В такъв случай с натискането бутон “СЪГЛСАЕН СЪМ” и/или други сходни методи за изискване на съгласие, Вие давате съгласие с дадените условия на ползване (ако има такива).

 

Вие носите отговорност за всяко посещение в сайта през вашата интернет връзка, дори и посещението да е осъществено от друг човек.

 

Ние си запазваме правото да ограничим вашия достъп до сайта или част от него. Достъпът до някои части от сайта може да става единствено с регистрация или други условия. Ако ви дадем възможност за достъп до такава част от сайта, можем да оттеглим това съгласие по всяко време (включително и в случай на нарушение на Условията на ползване от ваша страна).

 

Без да се засяга друга част от настоящите условия, ако използвате сайта или услугите (включително регистрация в него) за/или от името на дадено юридическо лице, вие представлявате и гарантирате, че сте напълно упълномощен да се съгласите с настоящите условия от името на съответното юридическо лице и, че то се съгласява да компенсира вас или Reservation.tools за нарушение на настоящите условия.

 

Без да се засяга друга част от настоящите условия, ако използвате сайта или услугите (включително регистрация в него) за/или от името на непълнолетни лица, Вие представлявате и гарантирате, че сте напълно упълномощен да се съгласите с настоящите условия от името на съответното непълнолетно лице и, че носите отговорност за всички техни действия. Вие се съгласявате да освободите Reservation.tools от всякаква отговорност, произтичащата (или свързана с) използването на сайта и/или услугите от страна на непълнолетно/непълнолетни лица.

 

Основания за нищожност

 

Вие нямате право да използвате услугите и вашето съгласие с настоящите условия ще се счита за нищожно, ако:

 

- Не сте на законово разрешената възраст за сключване на договор между вас и Reservation.tools; или

вие (във всеки един момент) предоставяте невярна информация при регистрация или всякаква друга поискана от нас информация; или

- ви е забранено да получавате услугите по законите на Република България или която и да е друга държава, включително държавата, чийто жител сте или от която използвате / ще използвате Услугите.

 

Услуги

 

На база на Вашето пълно съгласие с настоящите Условия за ползване и Политиката за поверителност и всички приложими закони, ние ще ви предложим услугите (както са дефинирани по-горе). Тези услуги могат да бъдат както безплатни, така и на основата на платен абонамент. Ние предоставяме услугите такива, каквито са, без да посочваме качеството, пълнотата или точността на съдържанието на Сайта. В максимално позволения от закона обхват, ние изключваме: всички условия, гаранции и други обстоятелства, които биха могли да бъдат наложени със закон в настоящите Условия на ползване; или

всякаква и цялата отговорност към вас, независимо дали произтича от настоящите Условия на ползване или във връзка с ползването на сайта от ваша страна.

 

Горният текст представлява пълно ограничаване на отговорността (в допълнение, а не вместо това, което е посочено по-долу), която се прилага при всички вреди и загуби, без значение от типа, включително (без ограничение) компенсаторни, директни, индиректни или последващи вреди, загуба на данни, приходи или печалби, загуба или вреди върху имущество или жалби от трети страни.

 

Въпреки посоченото по-горе, нищо в настоящите Условия на ползването не цели да изключи или ограничи отговорността, която не може да бъде изключена или огранична в съответствие със законовите разпоредби и, в частност, никое от изключенията и ограниченията в настоящата клауза не целят да ограничат ваши права като потребители в съответствие с местни закони или други законни права, които не могат да бъдат изключени или ограничени (включително, но не само, по отношение на правилата за връщане на нежелани услуги), нито по какъвто и да е начин да изключи или ограничи отговорността (на собственика на сайта) за причинена на вас смърт или контузия, получена в резултат на наша или на нашите служители небрежност.

 

Достъп до сайта

 

Ние ще полагаме разумни усилия да осигурим достъп до сайта по всяко едно време. Въпреки това ние не можем да гарантираме, че сайтът или дадена индивидуална негова функция (включително достъп до услугите) ще бъдат достъпни по всяко време и/или няма да бъдат налични грешки. В частност, сайтът може да бъде недостъпен в периоди, в които осъществяваме надграждане или извършваме поддръжка.

 

Такси

 

Безплатните услуги включват създаване на потребителски акаунт и използване на нашия софтуер за управление на резервации с тестова цел за определен период от време, обявен на сайта. Безплатните услуги могат да съдържат реклами. Вие ще имате възможността да преминете на по-високите планове, описани на сайта или изпратени с официално изготвена оферта, валидна към датата на издаване (които могат да бъдат различни и предлагани с различни такси) и към допълнителни функции, които могат да бъдат предлагани от нас, наши филиали или бизнес партньори.

 

Годишната абонаментна такса включва достъп до предоставената услуга и последваща техническа поддръжка при възникнали проблеми, свързани с функционирането на внедрената система за управление на резервации за срок от 1 година.

 

За да се избегне прекъсване на предлаганите услуги, при изтичането на вашия абонамент, планът ви ще бъде автоматично подновен за допълнителен период, докато изрично не откажете подновяване. Подновяването на абонамента става на цени, актуални към момента и публикувани в този момент на сайта. Отказът трябва да бъде осъществен чрез свързване с екипа по поддръжка, изпращайки предизвестие по имейл на sales@reservation.tools най-късно 30 календарни дни преди датата на изтичане на договора.

При автоматично подновяване на годишния абонамент, Вие се съгласявате да заплати съответните такси в едноседмичен срок от датата на изтичане на текущия активния абонамент.

Платените услуги, предлагани от Reservation.Tools, (както са описани на сайта) се предоставят в съответствие с разпоредбите на настоящите Условия на ползване и специфичните търговски разпоредби и политики (включително политиката за връщане на нежелани услуги), както са описани в сайта. Reservation.Tools си запазва правото да променя цените по всяко време.

 

Известие за бета версия

 

Към момента Reservation.Tools се намира в бета версия за ползване единствено от регистрирани потребители. Вие се съгласявате с това, че сайтът и нашите услуги са пуснати в бета версия и могат да съдържат “бъгове” и/или грешки. Reservation.Tools се освобождава от всякаква отговорност по отношение достъпа до услугите и сайта и работата с тях, както и по отношение на сигурността.

 

Услуги, предоставени от трети страни, сайтове и услуги

 

Вие се съгласявате, че Reservation.Tools не носи никаква отговорност по отношение на предоставени Ви от външни доставчици услуги (плащания и външни платформи за изпращане и получаване на sms, email и чат бот известия) и че всяко използване на такива услуги, предоставени от трети страни, става на Ваша собствена отговорност. Вие също така се съгласявате, че предоставянето на техническа възможност да свържете такива услуги, предоставени от трети страни (като изпращане и получаване на sms, email и чат бот известия), се предоставят от Reservation.Tools единствено като част от услугата, но не могат да се считат за основание за това да се държи Reservation.Tools  отговорен.

 

Силно ви препоръчваме да се запознаете с всички условия на ползване и политиката за поверителност на външните доставчици на услуги.

 

Потребителски профил и парола

 

Когато се регистрирате при нас (за безплатни услуги или за платен абонамент), ще трябва да изберете потребителско име (вашият имейл адрес) и парола за вашия профил. Вие носите отговорност за запазване конфиденциалността на вашата парола и само вие сте отговорни за всички действия, които се случват с вашия потребителски профил.

 

Вие се съгласявате да не използвате профила, потребителското име или паролата на други потребители без тяхно съгласие, да предоставяте вашата парола на трети страни или да предприемате други действия, които биха застрашили сигурността на вашия профил. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всяко непозволено използване на вашата парола или профил или за всеки пробив в сигурността. Ние запазваме правото си да предприемем правни действия срещу потребители, които злоупотребяват със своите профили в Reservation.Tools и/или абонаментни планове за предоставените от нас услуги.

 

Reservation.Tools не носи отговорност за претърпяни от вас загуби, причинени от непозволено ползване на Вашия профил, потребителско име и/или парола.

 

 

Допълнителни гаранции за потребителя

 

Вашето позволение за ползване на сайта е лично и не подлежи на прехвърляне. Ползването на сайта става съгласно условията, посочени в настоящите Условия на ползване и вие се съгласявате, в частност, че няма:

 

- да използвате сайта и/или услугите за измами и/или други непозволени и/или незаконни цели;

- да използвате сайта, за да клеветите, злоупотребявате, тормозите, следите, заплашвате или по друг начин нарушавате чужди права, включително и чуждите права на неприкосновеност на личния живот и публичност;

- да изпращате чрез sms, email или чат бот съобщения в рамките на използваната услуга, предоставена от Reservation.Tools съдържание, за които нямате право да предоставяте в съответствие със законови разпоредби или други договорни или доверителни отношения (като вътрешна, конфиденциална или друга информация, придобита в рамките на трудови правоотношения или споразумение за конфиденциалност);

- да изпращате чрез sms, email или чат бот съобщения в рамките на използваната услуга, предоставена от Reservation.Tools, които представляват непозволена реклама, “спам”, пирамидални схеми, верижни писма или друго;

- да изпращате чрез sms, email или чат бот съобщения в рамките на използваната услуга, предоставена от Resrevation.Tools, които съдържат нежелани търговски съобщения (“спам”), за да промотирате вашия сайт или вашето съдържание, да осъществявате неетичен маркетинг, реклама или друга дейност, свързана по някакъв начин със “спам;

- да се представяте за друго физическо или юридическо лице, да представяте по неправилен начин връзката си с друго физическо или юридическо лице по отношение на сайта, или да твърдите, че подкрепяме направени от вас изявления;

- да пречите на дейността на сайта или сървърите и мрежите, използвани от Reservation.Tools; или да нарушавате изискванията, процедурите и политиките на тези мрежи;

- да разпространявате чрез Reservation.Tools вируси или друг деструквиен компютърен код или зловреден софтуер, който нарушава дейността или има за цел да навреди на хардуера, софтуера или друго оборудване.

- да предоставяте от наше име която и да е част от услугите на сайта, без предварително писмено съгласие от наша страна;

 

Ние си запазваме правото да премахнем тези изключения както генерално, така и за конкретни случаи.

 

Можете да създадете хипервръзка към Reservation.Tools при условие, че:

 

- хипервръзката е законна и не е предоставена по начин, който е:

подвеждащ или може да създаде каквато и да е несъществуваща асоциация с нас или одобрение от наша страна, или

- уврежда репутацията ни или репутацията на нашите филиали

 

Вие запазвате правото си и техническата възможност да премахнете незабавно хипервръзката по всяко едно време, вследствие на поискване от наша страна.

 

Ние си запазваме правото да поискаме от вас незабавно премахване на хипервръзка към Reservation.Tools по всяко време, като вие сте задължени да се съобразите с подобни искания.

 

Декларация за поемане на отговорност

 

Без да се засягат други части от настоящите Условия на ползване, Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички Ваши действия по време на използване на сайта и/или услугите, включително и за съдържанието, което публикувате, споделяте или правите достъпно по друг начин чрез сайта. За да се избегнат всякакви съмнение, Вие ще бъдете отговорни да гарантирате, че няма да нарушавате законите на Вашата юрисдикция, в това число, но не само, законите за защита на авторското право и за защита правата на трети страни.

 

Политика за връщане на нежелани услуги

 

Абонаментът Ви към нашите платени услуги ще продължи до момента, в който изрично не заявите, че се отказвате от тях. Освен ако не е изискано от разпоредба на приложимото право, Reservation.Tools не възстановява частично платени суми за частично неизползвани услуги.

 

Политика за връщане на платени суми

 

Reservation.Tools предоставя както платени, така и безплатни услуги на своите потребители. Ако сте недоволни от предоставената услуга, можете да се откажете от нея в рамките на четиринадесет (14) дни от активирането ѝ. Отказването става чрез изпращане в рамките на четиринадесет (14) дни от деня на заплащане на дадената услуга на официално писмено известие на e-mail: sales@reservation.tools.

В случай, че преминавате от един (платен) абонамент към друг по-висок, от цената на новия план ще бъдат приспаднати вече заплатени суми за неизползвани периоди, които ще бъдат покрити от новия абонамент. (Например, ако потребител е заплатил за 12 месеца ('Y' X 12) и на седмия месец реши да премине на по-висок план, струващ повече ('Z' X 12), размерът на сумата, която той трябва да плати ще бъде изчислена като 'Z' X 12' минус Y' X 5' (5 е броят платени месеци във връзка с по-ниския план). Всеки започнат календарен месец се счита за използван.

 

Право на интелектуална собственост

 

Вие признавате, че Reservation.Tools (и/или неговите лицензодатели) притежава всички права по отношение на сайта и/или всяко съдържание на сайта, включително всички права на интелектуална собственост. Правото на интелектуална собственост на Reservation.Tools е защитено от местните и международни закони за защита на интелектуалната собственост. В съответствие с тях вие се съгласявате, че няма да копирате, възпроизвеждате, променяте, модифицирате по какъвто и да е начин съдържание от сайта на Reservation.Tools. Вие също така се съгласявате, че нямате използвате каквито и да е автоматични или ръчни устройства, за да следите или копирате съдържание, което е обект на интелектуална собственост на Reservation.Tools. В частност, вие нямате право да разпечатвате или копирате по друг начин подобно съдържание, без изрично съгласие от наша страна. Вие също така се съгласявате да не заобикаляте, изключвате или да се намесвате по друг начин със свързани със сигурността функции на сайта или функции, които предотвратяват или ограничават копирането на съдържание от сайта, както и функции, които налагат ограничения върху ползването на сайта или части от него.

 

Reservation.Tools не предявява права на интелектуална собственост спрямо съдържание, което е качено или направено по друг начин достъпно от страна на потребителите (чрез Reservation.Tools или по друг начин). За всяко такова съдържание следва да се счита, че притежава избрани от потребителя авторски права. По отношение на потребителското съдържание (където и да се намира то) се счита, че то притежава лиценз за използване, разпространение, модифициране, адаптиране, публично представяне и публично показване на публично достъпни зони от сайта на Reservation.Tools и може също така да бъде достъпвано от други уеб сайтове. По отношение на съдържание, което качвате с цел да бъде редактирано от други потребители се счита, че то притежава лиценз за използване, разпространение, модифициране, адаптиране, публично представяне и публично показване (включително и с промоционални цели). Всичко посочено в настоящия абзац е предмет на гаранциите и задълженията за потребителите, съдържащи се в настоящите Условия на ползване.

 

Показвайки или публикувайки съдържание на и/или чрез сайта и/или услугите, вие предоставяте на Reservation.Tools ограничен, неексклузивен и безвъзмезден лиценз да модифицира, изпълнява, показва, публикува, възпроизвежда, разпространява, съхранява информация за, редактира, превежда и преработва потребителското съдържание, изцяло или само части от него, под всякаква форма.

 

 

Сигурност

 

Вие носите също така пълна отговорност за всички действия, които се осъществяват с вашия профил, както и всички други действия, извършени чрез него. Вие се задължавате да уведомите незабавно Reservation.Tools (писмено) за всяко непозволено ползване на вашия профил, както и за други пробиви във сигурността от какъвто и да е тип. Reservation.Tools не носи отговорност за загуби или вреди, причинени от неспазването от ваша страна на задълженията по отношение на сигурността.

 

Вие признавате и се съгласявате, че Reservation.Tools не носи отговорност за никакви действия или бездействия от страна на потребителите или на трети страни, включително и за всички щети и вреди, нанесени от такива действия или бездействия.

 

Ограничаване на отговорността

 

При никакви обстоятелства и съгласно никоя правна теория, Reservation.Tools, неговите сътрудници или някой от неговите доставчици или други партньори, не носи отговорност за каквото и да е индиректни, специални, инцидентни или последващи вреди от всякакъв тип, включително, но не само, спиране на работата, проблеми с услугите, проблеми с компютрите, загуба на данни или други търговски вреди или загуби, дори и въпросните страни да са били уведомени за възможността от подобни събития. Вие се съгласявате още, че въпреки факта, че трябва да предприемем всички необходими предпазни мерки, ние не носим и не можем да носим отговорност за претърпени от вас загуби или вреди, включително, но не само, загуби и вреди в резултат на:

 

Промени по сайта и/или услугите, извършени от Reservation.Tools, както и временни или постоянни спирания на доставката на определени услуги (или функционалности на услугите, Изтриването или незапаметяването на съдържание или други данни, които качвате, използвайки Reservation.Tools.

Проблеми с услугите (включително и достъпа до сайта), вируси и/или други грешки, които са извън контрола на Reservation.Tools.

Услуги на трети компании и/или съдържание от всякакъв вид. Без да се засяга горепосоченото, в случай, че съдилище или друга юрисдикция намери Reservation.Tools са виновен за какъвто и да е въпрос, свързан с предлаганите услуги, максималният размер на отговорността срещу ищеца не може да надвишава сумата на заплатените такси за предоставените му от нас услуги за период от 6 месеца.

 

Събития извън контрола на Reservation.Tools

 

Без да се засяга и в допълнение с останалите разпоредби на настоящите Условя на ползване, Reservation.Tools не носи отговорност за проблеми с изпълнението, забавяния в представянето на, което и да е от нашите задължения по договор или проблеми в сайта и/или услугите и/или информация на сайта, която е породена от извънредни събития извън нашия контрол („форсмажорни обстоятелства“). Под форсмажорно обстоятелство се разбира всяко събитие, действие, бездействие или инцидент, който е извън наш контрол и включва в частност (без ограничение) следното:

 

14.2.1. Стачки, протести или други индустриални действия;

14.2.2. Градски безредици, бунтове, инвазии, терористични атаки или заплахи от такива, войни или заплахи от такива;

14.2.3. Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, Fire, explosion, storm, flood, earthquake, потъване, епидемия или друго природно бедствие;

14.2.4. Невъзможност да се използва железопътен, въздушен, наземен и всякакъв друг частен или обществен транспорт;

14.2.5. Невъзможност да се използват обществените или частните телекомуникационни мрежи;

14.2.6. Неизпълнение на задълженията от трети страни;

14.2.7. Закони, декрети, регулации или ограничения на което и да е правителство;

14.2.8. Интернет и/или оборудване и/или проблеми с електрозахранването;

14.3. Нашето изпълнение в рамките на всеки договор се счита за суспендирано за периода на форсмажорното обстоятелство, като периодът на нашето изпълнение след това ще бъде удължено за същия период. Ние ще положим разумни усилия, за да доведем форсмажорните усилия до край или да намерим решение, с което можем да изпълним договорните си задължения, въпреки форсмажорните обстоятелства.

 

Основание за опровержение

 

Без да се засягат и във връзка с всички останали разпоредби на настоящите условия на ползване, вие се съгласявате, че използването на сайта и/или услугите се осъществява на ваша отговорност. Сайтът и целият код на сайта, код на платформата, приложенията, услугите на други доставчици и съдържанието (включително и съдържанието на трети страни) са предоставени „каквито са“ и „както са достъпни“. Информацията, съдържанието, софтуерът, продуктите и услугите включени или достъпни през сайта и услугите могат да включват неточности или типографски грешки. Към настоящата информация периодично се правят промени. Reservation.tools и неговите доставчици могат да правят подобрения и/или промени в сайта по всяко време.


В пълния позволен обхват на всяко приложимо право reservation.tools, неговите ръководители, директори и служители отхвърлят всякакви гаранции, изразени или внушени във връзка със сайта и използването му от ваша страна. В допълнение, reservation.tools не дава никакви гаранции по отношение на годността, надеждността, навременността, безопасността, точността и/или пълнотата на съдържанието, информацията, софтуерът, продуктите, услугите и графичното съдържание, което се намира на сайта или на свъзани с платформата сайта или достъпни чрез някоя от услугите.

 

Обезщетение

 

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и да освободите от отговорност Reservation.tools (включително и неговите филиали), директори, служители, партньори и доставчици на услуги от и срещу искове, претенции, загуби, вреди, разходи, юридическа отговорност (включително адвокатски такси), произтичащи от или във връзка с всяко съдържание, което изпращате, публикувате, предавате или предоставяте и/или чрез сайта и/или услугите, които Reservation.tools; нарушаване или предполагаемо нарушаване на настоящите Условия на ползване и на Политиката за поверителност; свързването с услугите от ваша страна; неправомерно използване на сайта и/или услугите; или нарушаване на правата на трета страна (включително правата за защита на интелектуалната собственост).

 

Reservation.tools си запазва правото, за ваша сметка, да поеме изрична защита и контрол за всеки въпрос, по който вие сте задължени да ни обезщетите и се съгласявате да ни сътрудничите в процеса на защита по тези искове. Вие се съгласявате да не уреждате никой въпрос, без предварително писмено съгласие от страна на Reservation.tools. Reservation.tools ще положи необходимите усилия да ви уведоми за такива изходи, действия или процедури възможно най-скоро след узнаването за тях.

 

Достъп до информацията за вашия профил

 

Вие признавате и се съгласявате, че Reservation.tools може да има достъп до вашия профил, както и да запазва и разкрива информацията от него (включително вашето име и вашите контакти), както и съдържанието, което качвате на (или чрез) сайта в съответствие с Политиката за поверителност. Също така, този достъп може да се осъществява, когато е изискан от закон или от добра воля в случай, че това е необходимо или подходящо за: (а) спазване на законови изисквани; (б) спазване на разпоредбите на настоящите Условия на ползване; (в) да се отговори на жалби, че част от съдържанието нарушава правата на трети страни; (г) да се отговори на вашите искания за обслужване на клиенти; (д) да се запазят правата, собствеността или безопасността на Reservation.tools, неговите потребители и обществото. Моля, прочетете нашата Политика за поверителност за повече информация за това как можем да използваме или да разкриваме вашата информация.

 

Прехвърляне

 

Настоящите Условия на ползване и правата и задълженията, които се съдържат в него не могат да бъдат прехвърляни от страна на потребителите, но могат да бъдат прехвърляни от Reservation.tools без ограничения.

 

Приложимо право

 

Настоящите Условия на ползване и Политика за поверителност се уреждат от и са изработени в съответствие със законите на Република България. Всички спорове (включително и такива, свързани с недоговорни отношения), които произтичат от настоящите Условия и/или Политиката за поверителност и/или всеки въпрос, свързан със сайта и/или неговите услуги, следва да бъде отнесен до юрисдикцията на Република България.

 

Детайли за контакт:

Резервейшън ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 203865762

Седалище, адрес на управление, адрес за упражняване на дейността и кореспонденция:

Тинтява 15, гр. София

E-mail: sales@reservation.tools

Телефон.: +359 2 495 0888

 

 

Ако имате информация за злоупотреба с някоя от услугите на Reservation.tools, моля, свържете се с нас на контактите, предоставени отгоре.

 

 

Последно обновяване на 15 Май 2020г.

 

Условия за ползване 

Some Alt Text